41 1240 3028 1111 0000 2824 0176

PKO S.A. X Oddział w Łodzi

Nr konta Parafii Bedoń

Parafia Bedoń - facebook

matkaboza.krolowapolski@gmail.com

tel.: 665 801 808

95-020 Andrespol, Bedoń Przykościelny

ul. Kościelna 25

Znajdź na Facebooku

Kontakt do Parafii Bedoń

02 czerwca 2020

Parafia Bedoń

Parafia Bedoń - główna
Parafia Bedoń - facebook

665 801 808

ul. Kościelna 22, Bedoń Przykościelny 

Parafia Bedoń - telefon

matkaboza.krolowapolski@gmail.com

Parafia Bedoń - poczta
Parafia Bedoń - adres
parafia bedoń

Oktawa Bożego Ciała

Słowo Oktawa oznacza osiem dni następujących po danej Uroczystości. Liturgicznie w Kościele mamy obecnie dwie Oktawy: Bożego Narodzenia i Wielkanocną. Oktawa Wielkanocna jest szczególna, bo każdy jej dzień przeżywamy w liturgii jak jedno wielkie święto. Śmiało można więc powiedzieć, że każdego dnia tej Oktawy przeżywamy Wielkanoc. 

Zwyczajowo jednak obchodzimy uroczyście także Oktawę Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Podczas niej, pomiędzy wieczornymi Mszami Świętymi, Adorujemy Najświętszy Sakrament i śpiewamy Nieszpory Eucharystyczne, po nich wychodzimy z procesją eucharystyczną wokół świątyni śpiewając Litanię do Serca Pana Jezusa. Bardzo cieszymy się obecności wielu wiernych pragnących uczcić w ten sposób Najświętszy Sakrament, zwłaszcza cieszy widok dzieci sypiących kwiatki Panu Jezusowi podczas procesji. Przez całą Oktawę udekorowany jest kościół oraz jego obejście kolorowymi wstążkami dla podkreślenia wysokiej rangi tychże obchodów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIESZPORY O NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE

 

WSTĘP

 

K.: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu

W.: Panie pospiesz ku ratunkowi memu.

K.: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu

W.: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Alleluja.

 

HYMN

Sław języku tajemnicę Ciała i najdroższej Krwi,

którą jako Łask Krynicę wylał w czasie ziemskich dni,

Ten, co Matkę miał Dziewicę, Król narodów godzien czci.

 

Z Panny czystej narodzony, posłan zbawić ludzki ród,

gdy po świecie na wsze strony ziarno słowa rzucił w lud,

wtedy cudem niezgłębionym zamknął Swej pielgrzymki trud.

 

W noc ostatnią, przy Wieczerzy, z tymi, których braćmi zwał,

pełniąc wszystko jak należy, czego przepis prawny chciał,

sam Dwunastu się powierzył, i za pokarm z Rąk Swych dał.

 

Słowem, więc Wcielone Słowo chleb zamienia w Ciało Swe,

wino Krwią jest Chrystusową, darmo wzrok to widzieć chce.

Tylko wiara Bożą mową pewność o tym w serca śle.

 

Przed tak wielkim Sakramentem upadajmy wszyscy wraz,

niech przed Nowym Testamentem starych praw ustąpi czas.

Co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas.

 

Bogu Ojcu i Synowi hołd po wszystkie nieśmy dni.

Niech podaje wiek wiekowi hymn triumfu, dzięki, czci,

a równemu Im Duchowi niechaj wieczna chwała brzmi.

Amen.

 

PSALM 110

 

Ant.: Chrystus, Wieczny Kapłan, na wzór Melchizedeka, * ofiarował chleb i wino.

 

Rzekł Pan do Pana mego łaskawym * swym głosem siądź mi przy boku prawym.

Aż Twoje wszystkie zuchwałe wrogi * dam za podnóżek pod Twoje nogi.

Berło Twej mocy wydam z Syjonu, * świat cały padnie u Twego tronu.

A Ty używać będziesz praw swoich, * wśród nieprzyjaciół panując Twoich.

Skoro rozpoczniesz Twe panowanie, * przy Tobie lud Twój w jasności stanie;

Nim jeszcze zorzy świecić kazałem, * Ciebie z wnętrzności Moich wydałem.

Pan to poprzysiągł, Jego zaś mowa * danego nigdy nie cofnie słowa.

Ty jesteś Kapłan do końca wieka, * według obrządku Melchizedeka.

Przy Twej prawicy Pan jest nad pany, * w dzień gniewu swego zetrze tyrany.

Sąd swój rozciągnie po całym świecie * i nieposłuszne narody zgniecie.

Pyszną na ziemi głowę poniży, * która Mu Jego chwały ubliży.

Z mętnej po drodze pić będzie rzeki, * dlatego głowę wzniesie na wieki.

Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu, * Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.

Jak od początku była, tak i ninie, * i na wiek wieków niechaj zawsze słynie. 

 

Ant.: Chrystus, Wieczny Kapłan, na wzór Melchizedeka, * ofiarował chleb i wino.

 

PSALM 112

 

Ant.: Podniosę kielich zbawienia, * i złożę ofiarę pochwalną.

 

Szczęśliwy i nie zna kaźni, * Kto w Pańskiej żyje bojaźni.

Najmilsza jemu jest droga: * Iść według przykazań Boga.

Krew jego zacna na ziemi * Porówna zawżdy z możnymi.

Ród się cnotliwych rozpleni * I będą błogosławieni.

Dom jego będzie obfity * W zbiory i trwałe zaszczyty.

A cześć poczciwego człeka * Pójdzie od wieka do wieka.

Niechaj noc zaćmi mgły swymi, * Światło jest nad cnotliwymi.

Zawsze im Pan jest życzliwy, * Litosny i sprawiedliwy.

Człek miły, pełen wesela, * Gdy drugim z swego udziela.

W słowie się swoim tak rządzi, * Że, co wyrzecze, nie zbłądzi.

Ludzka pamięć jego sprawy * Uwieczni: "Był to mąż prawy",

I zły go język nie trwoży, *Bezpieczny w nadziei Bożej.

Stateczność jego cnej duszy * Żadną się rzeczą nie wzruszy.

Wydoła złej chwili snadnie, * Aż nieprzyjaciel upadnie.

Rozsypał swoje szczodroty * Na wdowy, biedne sieroty.

Przeto uczynnością słynie * I chwała jego nie zginie.

Zły na to patrząc, boleje, * Zgrzyta, z zazdrości sinieje.

Taki, co w głowie uradzi, * Do skutku nie doprowadzi.

Ojcu razem i Synowi, * Świętemu także Duchowi

Jak była, tak niechaj wszędzie * Wieczna chwała zawsze będzie.

 

Ant.: Podniosę kielich zbawienia, * i złożę ofiarę pochwalną.

 

PIEŚŃ

 

Ant.: Panie, Ty jesteś Drogą, Ty jesteś Prawdą, * Ty jesteś Życiem świata.

 

Alleluja. * Zbawienie, chwała i moc należą do Boga naszego, Alleluja, * bo Jego wyroki są prawdziwe i sprawiedliwe. * Alleluja, Alleluja.

Alleluja. * Chwalcie Boga naszego wszyscy Jego słudzy, Alleluja, * którzy się Go boicie, wielcy i mali. Alleluja, Alleluja.

Alleluja. * Bo zakrólował Pan, Bóg nasz Wszechmogący, Alleluja, * weselmy się i radujmy, i oddajmy Mu chwałę. Alleluja, Alleluja.

Alleluja. * Bo nadeszły gody Baranka, Alleluja, * a Jego Małżonka się przystroiła. * Alleluja, Alleluja.

Alleluja. Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu, Alleluja. * Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu. * Alleluja, Alleluja.

Alleluja. * Jak od początku była, tak i ninie, Alleluja. * I na wiek wieków niechaj zawsze słynie, * Alleluja, Alleluja.

 

Ant.: Panie, Ty jesteś Drogą, Ty jesteś Prawdą, * Ty jesteś Życiem świata.

 

CZYTANIE (1 Kor 11, 23-25)

 

Ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: "To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę!" Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich mówiąc: "Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie na moją pamiątkę!"

 

RESPONSORIUM

 

K: Dał im Chleb z nieba - Alleluja, Alleluja.

W: Dał im Chleb z nieba - Alleluja, Alleluja.

K: Chleb Aniołów spożywał człowiek.

W: Alleluja, Alleluja.

K: Chwała Ojcu, i Synowi i Duchowi Świętemu.

W: Dał im Chleb z nieba - Alleluja, Alleluja.

 

MAGNIFICAT

 

Ant.: O Święta Uczto, na której przyjmujemy Chrystusa, odnawiamy pamięć Jego męki *

Duszę napełniamy łaską i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały. Alleluja.

 

Uwielbiaj duszo moja, sławę Pana mego, * Chwal Boga Stworzyciela, tak bardzo dobrego,

Bóg mój, zbawienie moje, jedyna otucha, * Bóg mój rozkoszą serca i weselem ducha.

Bo mile przyjąć raczył swej sługi pokorę, * łaskawym okiem wejrzał na Dawida córę.

Przeto wszystkie narody co ziemię osiędą, * odtąd błogosławioną mnie nazywać będą.

Bo wielkimi darami uczczonam od Tego, * którego moc przedziwna, święte imię Jego.

Którzy się Pana boją, szczęśliwi na wieki, * bo z nimi miłosierdzie z rodu w ród daleki.

Na cały świat pokazał moc swych ramion świętych, * rozproszył dumne myśli głów pychą nadętych.

Wyniosłych złożył z tronu, znikczemnił wielmożne, * wywyższył, uwielmożnił w pokorę zamożne.

Głodnych nasycił hojnie i w dobra spanoszył, * bogaczów z torbą puścił i nędznie rozproszył.

Przyjął do łaski sługę Izraela cnego, * wspomniał nań, użyczył mu miłosierdzia swego.

Wypełnił, co był przyrzekł niegdyś ojcom naszym, * Abrahamowi z potomstwem jego, wiecznym czasem.

Wszyscy śpiewajmy Bogu w Trójcy Jedynemu, * Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, tak zawsze niech będzie * teraz i na wiek wieków niechaj zawsze słynie wszędzie.

 

Ant.: O Święta Uczto, na której przyjmujemy Chrystusa, odnawiamy pamięć Jego męki *

Duszę napełniamy łaską i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały. Alleluja.

 

MODLITWY WSTAWIENNICZE

 

Chrystus zaprasza wszystkich ludzi na ucztę, podczas której daje swe Ciało i Krew za życie świata. Zanośmy do Niego nasze błagania:

                               Chryste, Chlebie Niebieski, daj nam życie wieczne.

Chryste, Synu Boga żywego, Ty nam poleciłeś sprawować Eucharystyczną Wieczerzę na Twoją pamiątkę, niech ona będzie źródłem życia dla Twojego Kościoła.

Chryste, jedyny Kapłanie Boga Najwyższego, Ty powierzyłeś kapłanom sprawowanie Twoich sakramentów, daj aby postępowaniem naśladowali to, co wykonują.

Chryste, Manno z nieba, Ty sprawiasz, że wszyscy, którzy spożywają jeden chleb stają się jednym ciałem, umocnij pokój i zgodę wśród wszystkich wierzących w Ciebie.

Chryste, niebiański Lekarzu, Ty dajesz nam swój chleb jako lekarstwo nieśmiertelności i zadatek zmartwychwstania, przywróć zdrowie chorym i ożyw nadzieję grzeszników.

Chryste, Królu chwały, Ty poleciłeś, abyśmy sprawując Eucharystię, głosili śmierć Twoją, aż przyjdziesz, spraw aby ci, którzy w przyjaźni z Tobą odeszli ze świata, mieli udział w Twoim zmartwychwstaniu.

 

MODLITWA PAŃSKA

 

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

 

MODLITWA KOŃCOWA

 

Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki, † daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, * abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen

parafia bedoń